• onafhankelijk advies
  • installatieservice
  • verzending nederland €5,-

9.4

Algemene voorwaarden

Placeholder

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee IDAV een overeenkomst heeft gesloten, of dit heeft voorgenomen, dan wel aan wie een aanbieding is gedaan, dan wel met wie een koop tot stand is gekomen via de webwinkel van IDAV.
2. IDAV: de ondernemer met wie de overeenkomst bedoeld onder a is gesloten, of die een aan een mogelijke overeenkomst voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. IDAV is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 39098389.
3. Overeenkomst: iedere contractuele band, tussen opdrachtgever en IDAV, die gericht is op het leveren van zaken of diensten door IDAV aan opdrachtgever.
4. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 1.1 Bedenktijd
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 1.2 Klachten
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer [email protected] Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen IDAV en opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd wordt geacht met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
3. Bij het aangaan van een overeenkomst met IDAV langs elektronische weg zijn de algemene voorwaarden aan opdrachtgever langs elektronische weg ter beschikking gesteld.
4. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
5. IDAV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) of schriftelijk bekend gemaakt aan opdrachtgever en treden één (1) maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld.
6. Indien IDAV, voor de uitvoering van de overeenkomst, tussenpersonen of andere derden inschakelt, zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige opdrachtgever een bestelling of opdracht plaatst bij IDAV en IDAV de bestelling of opdracht aanvaardt, dan wel wanneer de toekomstige opdrachtgever een aanbod van IDAV heeft aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door IDAV gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 
2. IDAV is gerechtigd om bestellingen of opdrachten te weigeren, dan wel voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
3. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt IDAV dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling of opdracht.
4. Indien een bestelling, als gevolg van het gebruik van enig communicatiemiddel, onduidelijk bij IDAV aankomt, kan IDAV niet aansprakelijk worden gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 4: Aanbiedingen
1.Aanbiedingen van IDAV zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen drie (3) maanden is aanvaard.
2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht IDAV niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 5: Prijzen
1. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, of schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. IDAV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen, in de periode gelegen tussen de bestelling of opdracht en de uitvoering daarvan, is opdrachtgever gerechtigd de bestelling of opdracht te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, binnen tien (10) dagen nadat IDAV de prijsverhoging heeft medegedeeld.
4.De prijs die IDAV voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs

Artikel 6: Betalingstermijn en betalingen
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de zakelijke opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen eenentwintig (30) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel plaats te vinden binnen zeven (30) dagen na factuurdatum, indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tenzij in overleg een andere termijn is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door IDAV is vereist.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag, vanaf de factuurdatum, over dit bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
5. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van IDAV zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan IDAV te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat IDAV daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van IDAV tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
7. IDAV is eerst gehouden tot levering van de bestelde producten dan wel tot uitvoering van de bestelde producten, na ontvangst van de overeengekomen deelbetalingen, zoals overeengekomen bij overeenkomst.

Artikel 7: Levering en eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de producten, dan wel uitvoering van de diensten, op het door opdrachtgever aangegeven adres.2. IDAV is gerechtigd de af te leveren zaken, dan wel uit te voeren diensten, in gedeelten te laten plaatsvinden. Hieruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van IDAV. Indien één en ander is veroorzaakt door opdrachtgever zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door IDAV te leveren zaken, dan wel uitvoering van te leveren diensten. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen, dan wel medewerking te verlenen aan te leveren diensten.
4. Iedere levering van zaken door IDAV aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendommen daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, terwijl het risico van de afgeleverde zaken reeds bij de aflevering overgaat op opdrachtgever.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen.
6. Bij de uitvoering van de overeenkomst, is IDAV gerechtigd gebruik te maken van derden.

Artikel 8: Overmacht
1. Indien IDAV, als gevolg van overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk in staat is na te komen, worden die verplichtingen opgeschort, tot het moment dat IDAV alsnog kan nakomen. 
2. In geval de situatie bedoeld in lid 1 30 dagen voortduurt, hebben IDAV en opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, onder gehoudenheid de tot op dat moment door IDAV verrichte werkzaamheden te vergoeden, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.


Artikel 9: Intellectueel eigendom
1. IDAV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 genoemde producten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van IDAV.

Artikel 10: Afkoelingsperiode
Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en een aankoop doet via www.IDAV.com, is sprake van een afkoelingsperiode van veertien (14) dagen. Gedurende deze periode kunnen producten worden teruggestuurd in originele staat en verpakking, met uitzondering van kabels. Na ontvangst wordt de prijs van de aangeschafte artikelen gecrediteerd.

Artikel 11: Geheimhouding en exclusiviteit
1. IDAV is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is IDAV niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 12: Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na aflevering, dan wel nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, aan IDAV te worden kenbaar gemaakt.2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 13: Copyright en teksten
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. IDAV probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe en indirecte schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van IDAV beperkt tot het bedrag waarvoor IDAV zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien IDAV geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor IDAV zich pleegt ter verzekeren, met een maximum gelijk aan de hoogte van de door IDAV aan opdrachtgever gezonden facturen.

2. Voor alle directe en indirecte schade, veroorzaakt door ondergeschikten van IDAV of door IDAV ingeschakelde derden, is IDAV maximaal aansprakelijk voor het bedrag waarvoor IDAV zich daarvoor heeft verzekerd, dan wel, indien de verzekeraar niet uitkeert, voor een bedrag van 10% van het bedrag waarvoor IDAV zich ter zake had verzekerd, met een maximum gelijk aan de hoogte van de door IDAV aan opdrachtgever gezonden facturen.
3. IDAV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. IDAV is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, e-mail of internet ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, IDAV of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart IDAV tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 15: Opschortingsrecht
IDAV is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en IDAV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en IDAV, en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »